Zbozi.cz

Happy tools s.r.o

Masarykova 922, 396 01 Humpolec

IČO: 078 77 731, DIČ: CZ07877731

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 28519

e-mail: info@profinaradi.com

www.profinaradi.com

 

 

Reklamační řád

 

  1. 1.              ÚVOD

 

Tímto reklamačním řádem se stanoví postup při uplatnění, posouzení a vyřízení práv z vadného plnění (dále „reklamace“) u zboží dodaného kupujícímu ze strany prodávajícího. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí tímto reklamačním řádem, všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174. 

 

  1. 2.              PRÁVO NA REKLAMACI VADNÉHO PLNĚNÍ

 

2.1.        Prodávající odpovídá kupujícímu, že předmět prodeje při převzetí nemá vady a že v době, kdy předmět prodeje kupující převzal:

a)              má předmět prodeje vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy uveřejněné prodávajícím;

b)             se předmět prodeje hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

c)              předmět prodeje odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

d)             je předmět prodeje v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

e)              předmět prodeje vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

2.2.        Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že předmět prodeje byl vadný již při převzetí.

 

2.3.        Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, to se však netýká:

a)              zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla ujednána nižší kupní cena;

b)             na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;

c)              u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím; a/nebo

d)             vyplývá-li to z povahy zboží anebo ze zvláštní záruky za jakost poskytnuté výrobcem.

 

2.4.        Podmínkou pro uplatnění reklamace je, aby byla uplatněna včas. Neoznámí-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od kupní smlouvy. Neoznámí-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce zjistit, nebude mu právo z vadného plnění přiznáno. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou (2) let po odevzdání věci, ledaže výrobce poskytuje na zboží prodlouženou záruku za jakost.

 

2.5.        Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření kupní smlouvy, nebo pokud při převzetí věci věděl, že předmět prodeje má vadu anebo pokud vadu věci způsobil sám kupující.

 

2.6.        Vyskytne-li se u předmětu prodeje při dodání či v průběhu záruční doby vada, má kupující právo uplatnit práva z vadného plnění (vadu či vady reklamovat). Za vadu nelze považovat změnu zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho běžného opotřebení, nesprávného používání, údržby, zásahu vyšší moci nebo neoprávněného zásahu či nevhodné manipulace navzdory návodu či poučení poskytnutého kupujícímu nejpozději při dodávce zboží.

 

2.7.        Reklamační řízení lze zahájit, jestliže je reklamované zboží kompletní (pokud není nekompletnost či jiné množstevní vady předmětem reklamace).

 

  1. 3.              PRŮBĚH REKLAMAČNÍHO ŘÍZENÍ

 

3.1.        Reklamaci uplatňuje kupující elektronicky prostřednictvím formuláře uvedeného v sekci „Reklamace“ jako reklamační list anebo v sídle prodávajícího.  Reklamace musí obsahovat tyto náležitosti:

a)              číslo objednávky/ faktury nebo jiný údaj o koupi zboží u prodávajícího;

b)             e-mailovou adresu kupujícího;

c)              popis vad (vady) a množství (počet kusů) vadných věcí;

d)             volbu práva z titulu vadného plnění (způsob vyřízení reklamace). Kupující je oprávněn požadovat vyřízení jedné reklamace různými alternativními (podpůrnými) způsoby;

e)              případně další vhodné důkazní prostředky, které umožní ověřit oprávněnost reklamace (foto apod.).

 

3.2.        V případě, že nebude reklamační list obsahovat výše uvedené informace, prodlouží se lhůta pro vyřízení reklamace o dobu do doručení jejich dodatečného doplnění prodávajícímu. Kupující je povinen předložit zboží prodávajícímu či jím pověřené osobě k prověření reklamovaných vad.

 

3.3.        Prodávající je povinen neprodleně reklamaci posoudit a rozhodnout o jejím uznání či odmítnutí bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří (3) pracovních dnů od obdržení reklamace, nebude-li dohodnuto jinak. Jestliže prodávající reklamaci odmítne, je povinen uvést relevantní důvody odmítnutí. V případě, kdy rozhodnutí o vyřízení reklamace vyžaduje odborné posouzení prodávajícího nebo třetí osoby, prodlužuje se doba pro vyřízení reklamace na třicet (30) dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

3.4.        V případě uznání reklamace je prodávající povinen ji bezodkladně vyřídit způsobem stanoveným občanským zákoníkem a tímto reklamačním řádem. Vrací-li se reklamované zboží zpět prodávajícímu či zasílá-li se jemu či servisní firmě k opravě, hradí náklady přepravy prodávající; kupující je povinen vadné zboží zkompletovat (pokud nekompletnost nebyla předmětem reklamace), a vadu či vady viditelně označit, je-li to možné a zboží zabalit či jinak zabezpečit proti ztrátě a poškození během přepravy.

 

  1. 4.              POSOUZENÍ VAD ZBOŽÍ

 

4.1.        Vadné plnění, které je nepodstatným porušením smlouvy (tzv. „odstranitelné vady“):

 

a)              Jde-li o vadné plnění, které je nepodstatným porušením smlouvy, může kupující podle své volby:

-                požadovat bezplatné, včasné a řádné odstranění vady (oprava, výměna vadné součásti za bezvadnou), odstraněním (odstranitelných) právních vad; nebo

-                přiměřenou slevu z kupní ceny.

b)             Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

 

4.2.        Vadné plnění, které je podstatným porušením smlouvy (tzv. „neodstranitelné vady“):

a)              Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit řádně nebo ji lze odstranit jen s neúměrnými náklady, nebo jejímž odstraněním by utrpěl vzhled, kvalita nebo funkce zboží. Neodstranitelnou vadou je vždy dodání zboží vyrobeného z jiného než výslovně dohodnutého či jinak závazně stanoveného materiálu nebo jiným než závazně stanoveným technologickým postupem apod.

b)             Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

-                na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; nebo

-                na odstranění vady opravou věci; nebo

-                na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

-                odstoupit od smlouvy.

c)              Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

 

4.3.        Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

 

4.4.        Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

 

4.5.        Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:

 

a)              došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

b)             použil-li kupující věc ještě před objevením vady;

c)              nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo

d)             prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 

4.6.        Pokud jsou předmětem prodeje hygienické či ochranné prostředky, je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit pouze v případě, že nedošlo k otevření či jakémukoli porušení obalu, ve kterém bylo zboží dodáno. Pokud tato podmínka není splněna, není spotřebitel z hygienických důvodů oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 1837 písm. g) občanského zákoníku.

 

4.7.        Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze dále odstoupit ani od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, které podléhá rychlé zkáze a/nebo zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

 

  1. 5.              ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

5.1.        Prodávající není v prodlení v případě, že neučiní příslušný úkon směřující k vyřízení reklamace v kterékoli zde stanovené lhůtě z důvodů neposkytnutí součinnosti kupujícím; příslušná lhůta se prodlužuje o dobu trvání překážky spočívající v neposkytnutí součinnosti kupujícím.

 

5.2.        Kupujícímu náleží náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění, avšak pouze v případě, že toto právo uplatní do jednoho (1) měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.