Zbozi.cz

3 ROKY Prodloužená záruka na profesionální čistící stroj KARCHER

3 ROKY Prodloužená záruka na profesionální čistící stroj KARCHER

Záruční a Obchodní podmínky pro poskytnutí tří leté záruky pro stroje z celoroční akce 2021

06.01.2021 11:12

Záruční a Obchodní podmínky pro poskytnutí tří leté záruky pro stroje z celoroční akce 2021

 

Tyto Podmínky nahrazují veškeré předchozí Záruční a Obchodní podmínky.

 Službu prodloužené záruky Kärcher (dále jen „záruka 1+2“) na tři roky poskytuje společnost Kärcher spol. s r.o. se sídlem v Modleticích 193, PSČ2 51 01 Říčany u Prahy, IČ: 48535761, všem konečným zákazníkům, kteří si zakoupí vybrané profesionální výrobky Kärcher z

celoroční prodejní akce „BESTSELLERS PROFESSIONAL " od 01.01. 2021 do 31.12.2021.

 

Služba prodloužené záruky Kärcher je poskytována společností Kärcher spol. s r.o. nad rámec zákonné záruky a začíná po jejím ukončení ve 12 měsíci a končí uplynutím délky prodloužené záruky po celkem 36 měsících od nákupu.

 

 

 • Podmínky uplatnění služby prodloužení záruky Kärcher nejsou shodné s podmínkami záruční doby dle Občanského zákoníku, ale řídí se těmito Záručními a Obchodními podmínkami prodloužení záruky Kärcher.
 • Není-li stanoveno v těchto Obchodních podmínkách jinak, uplatní se přiměřeně příslušná ustanovení Občanského zákoníku o odpovědnosti za vady prodané věci.
 • Prodloužení záruky Kärcher platí pro kupující právnické osoby nebo fyzické osoby.

 

▪  Aktivování prodloužené záruky je podmíněno registrací výrobku a kupujícího na na webu

www.karcher.cz v sekci „Služby/prodloužení záruční lhůty“ , nebo přímo na: www.karcher.cz/zaruka-profi.

 

Uplatnění služby prodloužení záruky Kärcher - řešení reklamace

 

Společnost Kärcher spol. s r.o. si vyhrazuje právo na určení servisu pro případnou opravdu reklamovaného výrobku!

 

Při uplatnění služby prodloužení záruky Kärcher je nezbytné, aby zákazník navštívil

prodejnu autorizovaného obchodního partnera KARCHER

 nebo pro bližší informace o postupu reklamace kontaktovat zákaznickou linku Kärcher na telefonním čísle +420 724 105 105 nebo e-mailem na servis@karcher.cz, kde mu bude sdělen postup řešení reklamace.

 Zákazník je povinen na výzvu zákaznického centra, na e-mailovou adresu reklamace@karcher.cz, elektronicky zaslat kopii prodejního dokladu zboží .Při převzetí výrobku na prodejně Kärcher k reklamaci a uplatnění prodloužení záruky Kärcher, vystaví prodejna Kärcher potvrzení o převzetí zboží k reklamaci.

 

Reklamační protokol obsahuje:

 

 • Název produktu a typ
 • Popis vady uvedený zákazníkem
 • Datum zakoupení výrobku
 • Datum uplatnění reklamace
 • Stav výrobku a dodaného příslušenství
 • Předané doklady
 • Podpis zákazníka a razítko prodávajícího

 

Další informace:

 

 

 • Lhůta pro vyřízení reklamace prodloužené záruky Kärcher je maximálně 60 dnů. Pokud nedojde  do  této  doby  k  vyřízení  reklamace,  považuje  se  výrobek  za  neopravitelný.
 • Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má zákazník právo, aby byla vada odstraněna. Není-li tento postup  možný,        má                  zákazník  právo                na                výměnu  věci.
 • Namísto nároku zákazníka na odstoupení od kupní smlouvy si Kärcher v průběhu prodloužení záruky vyhrazuje právo vyřešení reklamace v případě neopravitelnosti výrobků tak, že zákazník obdrží nové zboží srovnatelných technických parametrů, které nabídne Kärcher z aktuálního sortimentu. V případě, že zákazník nebude souhlasit s nabízeným výrobkem, služba prodloužení záruky Kärcher zaniká.

 

 

Společnost Kärcher spol. s r.o. neodpovídá a služba prodloužení záruky 1+2 se nevztahuje na závady výrobku způsobené zejména:

 

 

 • Nevhodnými provozními podmínkami
 • Použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze a v rozporu s charakterem výrobku
 • Neodborným nebo neoprávněným zásahem do výrobku
 • Vlivem neodvratné události (např. živelné pohromy)
 • Mechanickým poškozením
 • Připojením výrobku na jiné než předepsané napájecí napětí
 • Neodborným uvedením do provozu
 • Spojením nebo použitím výrobku s nestandardním příslušenstvím
  • Nebo v jiných případech, na které se nevztahuje záruční doba dle ustanovení Občanského zákoníku.

 

 

Další podmínky a ujednání:

 

Vzhledem k tomu, že v rámci poskytnutí služby prodloužené záruky 1+2 dochází ze strany zákazníka k předání osobních údajů společnosti Kärcher, které jsou nezbytné pro poskytnutí


této služby a/nebo, které jsou potřebné při činnosti společnosti Kärcher, je zákazník informován, že využitím této služby poskytuje společnosti Kärcher v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo jen

„GDPR“) a ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) tyto své osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, emailová adresa,. Kärcher bude tyto nadále zpracovávat ve všech svých informačních systémech. Kärcher dále prohlašuje, že předané osobní údaje zpracovává výhradně za účelem a v rozsahu dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tedy v rozsahu potřebném pro plnění jím poskytnuté služby „záruka 1+2“, případně za účelem plnění jiných smluvních či zákonných povinností společnosti Kärcher, (případně k marketingovým účelům, avšak pouze pro účely oprávněného zájmu společnosti Kärcher v souladu s GDPR a v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti), a to výhradně pro vnitřní potřebu společnosti Kärcher, tedy nedochází k jejich předání třetím osobám. Kärcher zpracovává osobní údaje pouze po dobu trvání poskytnuté služby, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak; zpracování osobních údajů bude prováděno automatizovaně i manuálně. V případě, že zákazník odmítne potřebné osobní údaje společnosti Kärcher za účelem plnění služby „záruka 1+2“ předat, je srozuměn s tím, že společnost    Kärcher    nebude     moci     zákazníkovi     tuto     službu     poskytnout.  Kärcher prohlašuje, že informace týkající se osobních údajů zákazníka budou zpracovávány a uchovány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se ZOOÚ ve znění pozdějších předpisů a v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Společnost Kärcher prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude konat způsobem, který neodporuje ZOOÚ ani jiným všeobecným právním předpisům a ani je nebude obcházet. Zákazník je tímto ze strany společnosti Kärcher informován, že má v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů práva ve vztahu k jeho osobním údajům, a to zejm. právo na přístup k osobním údajům, právo na doplnění či opravu nepřesných osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů a právo vznést námitku.

 

Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a jejich ochrany jsou k dispozici na webové stránce společnosti Kärcher:

 

https://www.karcher.cz/cz/nase-sluzby/podpora/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju.html

 

Prodloužení záruky 1+2 neplatí pro výrobky, na které byla při prodeji poskytnuta sleva z důvodu poškození, neúplnosti nebo chybějících doplňků a výbavy.

 

Při nesplnění jakékoli z obchodních podmínek prodloužení záruky Kärcher, si společnost Kärcher spol. s r.o. vyhrazuje právo považovat službu prodloužení záruky 1+2 za neplatnou a tudíž za nenárokovou a nevymahatelnou. V takovém případě může být závada výrobku odstraněna jen za úplatu, po předchozí dohodě se zákazníkem.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1. 2021.

 

Kärcher spol. s r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto Záručních a Obchodních podmínek. Aktuální znění Záručních a Obchodních podmínek prodloužení záruky 1+2, bude vždy k nahlédnutí na prodejnách Kärcher nebo na www.karcher.cz.

Seznam strojů prodloužení záruky HD/HDS 1+2 na 2021
Vysokotlaké čističe      
HD 4/11 C Bp  1.520-928.0
HD 4/11 C Bp Pack *EU  1.520-925.0
Vysokotlaké čističe      
HD 4/11 C Bp  1.520-928.0
HD 4/11 C Bp Pack *EU  1.520-925.0
Super třída  
HDS 13/20-4 S *EU-I 1.071-927.0
HDS 13/20-4 SX *EU-I 1.071-932.0
HDS 12/18-4 S *EU-I 1.071-914.0
HDS 12/18-4 SX *EU-I 1.071-925.0
Střední třída  
HDS 10/20-4 M *EU-I 1.071-900.0
HDS 10/20-4 MX *EU-I 1.071-912.0
HDS 9/18-4 M *EU-I 1.077-911.0
HDS 9/18-4 MX *EU-I 1.077-918.0
Kompaktní třída  
HDS 8/18-4 C *EU-I 1.174-900.0
HDS 8/18-4 CX *EU-I 1.174-906.0
HDS 7/16 C *EU-I 1.173-900.0
HDS 7/16 CX *EU-I 1.173-904.0
HDS 6/14 C *EU 1.169-900.0
HDS 6/14-4C 1.170-900.0
HDS 6/14 CX *EU 1.169-905.0
HDS 6/14-4CX 1.170-902.0
Třída Upright  
HDS 5/15 U *EU 1.064-912.0
HDS 5/15 UX *EU 1.064-913.0
HDS 5/11 U   *EU 1.064-900.0
HDS 5/11 UX  *EU 1.064-901.0
Se spalovacím motorem  
HDS 2000 SUPER *EU-I 1.071-934.0
HDS 1000 Be 1.811-942.0
HDS 1000 De 1.811-943.0
HDS 8/20 D *EU  1.210-910.0
HDS 8/20 G *EU  1.210-920.0
S elektrickým ohřevem vody  
HDS-E 8/16-4 M 36KW *EU-I 1.030-906.0
HDS-E 8/16-4 M 24KW *EU-I 1.030-904.0
HDS-E 8/16-4 M 12KW *EU-I 1.030-900.0
Super třída  
HD 17/14-4S Plus *EU 1.286-915.0
HD 17/14-4SX Plus *EU 1.286-931.0
HD 13/18-4 S Plus *EU-I 1.286-932.0
HD 13/18-4 SX Plus *EU-I 1.286-936.0
HD 10/25-4 S Plus *EU-I 1.286-913.0
HD 10/25-4 SX Plus *EU-I 1.286-927.0
HD 10/23-4 S Plus *EU-I 1.286-923.0
HD 10/23-4 SX Plus *EU-I 1.286-924.0
Střední třída  
HD 8/18-4 M Plus 1.524-972.0
HD 8/18-4 MXA Plus 1.524-976.0
HD 7/16-4 M Plus 1.524-957.0
HD 7/16-4 MXA Plus 1.524-959.0
HD 7/17 M Plus 1.151-932.0
HD 7/17 MXA Plus 1.151-936.0
HD 7/14 4 MXA Plus 1.524-947.0
HD 7/14-4 M Plus 1.524-932.0
HD 6/15 M Plus 1.150-932.0
HD 6/15 MX Plus 1.150-931.0
HD 6/15 MXA Plus 1.150-943.0
Střední třída ST  
HD 8/18-4M ST *EU 1.524-980.0
HD 7/17 M P Modul 1.151-950.0
HD 6/15 M P Modul 1.150-950.0
Střední třída Cage  
HD 8/18-4M Cage Farmer *EU  1.524-982.0
Kompaktní třída  
HD 5/17 C Plus *EU 1.520-941.0
HD 5/17 CX Plus *EU 1.520-942.0
HD 6/13 C Plus *EU 1.520-951.0
HD 6/13 CX Plus *EU 1.520-952.0
HD 5/15 C Plus *EU 1.520-931.0
HD 5/15 CX Plus *EU 1.520-932.0
HD 5/15 CX Plus + FR Classic *EU 1.520-934.0
Se spalovacím motorem  
HD 9/23 G *EU 1.187-906.0
HD 9/23 De *EU 1.187-907.0
HD 9/21 G *EU 1.187-905.0
HD 8/20 G *EU 1.187-904.0
HD 7/15 G *EU 1.187-903.0
HD 728 B Cage 1.187-908.0
Speciální třída  
HD 25/15-4 Cage Plus *EU-I 1.353-907.0
HD 20/15-4 Cage Plus *EU-I 1.353-906.0
HD 16/15-4 Cage Plus *EU-I 1.353-905.0
HD 10/15-4 Cage Food *EU-I 1.353-908.0
HD 10/25-4 Cage Plus *EU-I 1.353-902.0
HD 10/16-4 Cage Ex *EU-I 1.353-904.0
HD 715 *EU-I 1.353-909.0
Akční produkty
BOSCH SDS max-9 Speed Clean PROFESSIONAL 2608576295
Akce
SDS max-9 Speed Clean
1 971 Kč
4 366 Kč
1ks Ihned k odběru
MAKITA P-83652
Akce
bo x insert barevný
771 Kč
Skladem